Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „WORLDBOX”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://worldbox.pl/ (dalej także jako: „Worldbox” lub „Sklep”) prowadzony jest przez SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357, telefon kontaktowy: 89 506 55 50, adres poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z Systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca:
  1. komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyższej, Chrome w wersji 40 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej),
  2. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików Cookies,
  3. aktywny adres e-mail.
 3. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
  1. dostarczenie treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich),
  2. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania),
  3. podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

§ 2 Definicje

 1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
  1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach statystycznych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.
  3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Klienta w celu założenia Konta dostępny pod adresem https://worldbox.pl/register.
  4. Klient – korzystająca ze Sklepu Internetowego: (I) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (II) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego; (III) osoba prawna oraz (IV) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  5. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  6. Konto – przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez niego hasło umożliwiające dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień, zapis do Newslettera oraz zmianę podanych danych.
  7. Login – adres e-mail wprowadzony przez Klienta w sklepie internetowym na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania ze sklepu internetowego.
  8. Newsletter – usługa świadczona przez SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp.k., polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu informacji,
   w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach, rabatach i promocjach związanych z działalnością Sklepu, na zasadach określonych w § 11.
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego. Regulamin jest dostępny pod adresem https://worldbox.pl/content/regulamin,27.html.
  10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  11. Sklep (także Sklep Internetowy) – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem https://worldbox.pl/
  12. Sprzedający - SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k., ul. Kotańskiego 6, 11-041 Olsztyn, NIP 7390202240, REGON 510525357 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000724788, w zakresie zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych zgodnie z Regulaminem.
  13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
  14. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  15. Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep. W Sklepie sprzedawane są wyłącznie Towary fabrycznie nowe.
  16. Towar Spersonalizowany – dostępny w Sklepie Towar z możliwością wykonania indywidualnego nadruku na zamówienie Klienta.
  17. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
  18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zgodnie z zasadami Regulaminu.
  19. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu (usługi świadczone drogą elektroniczną).
  20. Usługodawca – SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k., ul. Kotańskiego 6, 11-041 Olsztyn, NIP 7390202240 REGON 510525357 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000724788, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przewidzianych w Regulaminie.
  21. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  22. Zamówienie – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom złożenia zamówienia zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego (złożenia oferty zawarcia jednej lub więcej umów sprzedaży).

§ 3 Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną

 1. W ramach Sklepu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1. Konto
  2. Zamówienie,
  3. Koszyk,
  4. Newsletter (na zasadach określonych w § 11).
 2. Korzystanie z Usług Sklepu jest bezpłatne.
 3. W celu założenia Konta w Sklepie (rejestracja) należy podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe (imię, nazwisko, adres e-mail), wybrać hasło, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Login Klienta stanowi podany podczas rejestracji Adres Poczty Elektronicznej.
 4. Logowanie do Konta w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Klientowi.
 5. Usługodawca zaleca Klientowi zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni. Usługodawca wymaga ustanowienia hasła spełniającego wymagania tzw. hasła silnego tj. hasła złożonego z co najmniej 8 znaków, wielkich i małych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych.
 6. Usługodawca umożliwia również Klientowi logowanie do Sklepu przy wykorzystaniu aplikacji PayPal, której regulamin określa usługodawca aplikacji.
 7. W ramach świadczenia usługi Konto, Usługodawca może udostępniać okresowo funkcjonalność „Licytacje”, umożliwiającą zawarcie z Usługodawcą umów sprzedaży w drodze aukcji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. W celu skorzystania z funkcjonalności Licytacje należy zalogować się na dedykowanej podstronie auctions.worldbox.pl (podając login i hasło dla Konta).
 9. Po zalogowaniu się do Konta w ramach usługi Licytacje, Klient uzyskuje dostęp do panelu użytkownika Licytacje, w ramach którego może:
  1. wziąć w udział w trwających aukcjach Usługodawcy, zweryfikować w jakich aukcjach aktualnie bierze udział oraz dodać trwające aukcje do zakładki „Lista”,
  2. sprawdzić w jakich zakończonych aukcjach brał udział i jakie aukcje wygrał.
 10. W celu umożliwienia korzystania przez Klienta w pełni z funkcjonalności Konta (funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Klientów, którzy utworzyli Konto) w Sklepie, Usługodawca może przetwarzać także inne niezbędne Dane osobowe:
  1. Moje adresy (adres realizacji zamówień);
  2. Zamówienia (historia dokonanych zamówień);
  3. Reklamacje (informacje dotyczące reklamacji Towarów);
  4. Zwroty / Wymiany (informacje dotyczące zwrotu i wymiany Towarów);
  5. Newsletter (Adres poczty elektronicznej, lista aktywnych newsletterów).
 11. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Sklepie, wysłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta na etapie rejestracji. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 12. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) usunąć swoje Konto. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem jego usunięcia na adres: [email protected] podając swój adres e-mail użyty podczas rejestracji. Po otrzymaniu wiadomości Konto zostanie niezwłocznie usunięte. Z chwilą usunięcia Konta umowa o świadczenie usługi Konto ulega rozwiązaniu.
 13. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 3. Oświadczenie Usługodawcy może zostać złożone na adres e-mail użyty podczas rejestracji Konta. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa o świadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiązaniu.
 14. Niezależnie od postanowień ust. 13, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta § 1 ust. 3. pkt 1-3 Regulaminu. Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia Klientowi w całości lub w części dostępu do Usług.
 15. W celu złożenia Zamówienia należy zaakceptować Regulamin oraz podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, to jest:
  1. dane adresowe (imię; nazwisko; ulica i numer domu; kod pocztowy; miejscowość; kraj; adres poczty elektronicznej; numer telefonu),
  2. dane do wystawienia faktury Vat – gdy Klient chce otrzymać fakturę Vat (firma, adres firmy, numer NIP),
  3. dostawa i płatność (sposób dostawy, metoda płatności).
 16. Usługa Zamówienie ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Usługi rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „kontynuuj bez rejestracji”. Zakończenie korzystania z Usługi następuje po zrealizowaniu Zamówienia przez Sklep albo wskutek wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 17. Usługodawca umożliwia ponadto Klientowi przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie.
 18. Usługodawca udostępnia każdemu Klientowi Usługę Koszyk w celu ułatwienia złożenia zamówienia Towarów, w szczególności: zapamiętania wybranych Towarów, wpisania ewentualnych kodów rabatowych, wyświetlenia podsumowania ceny oraz kosztów dostawy. W ramach korzystania z Koszyka w jednym Zamówieniu można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy.
 19. Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróżnij koszyk”. Dodanie Towarów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji, jednakże Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta także po zakończeniu sesji przeglądarki lub wylogowaniu się z Konta.
 20. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usług Sklepu można składać:
  1. w formie pisemnej, na adres:
   SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k.
   Dział Reklamacji
   ul. Hozjusza 1r
   10-041 Olsztyn
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
 21. Usługodawca rozpatrzy reklamacje z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 22. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać co najmniej przyczynę złożenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.
 23. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie wskazanej przez Klienta (pisemnie lub e-mail).

§ 4 Złożenie Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

 1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
 2. Informacje o Towarach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie Towaru do Koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych Towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru: sposobu płatności, a także sposobu i adresu dostarczenia Towaru oraz ewentualnie wskazania danych niezbędnych do wystawienia Faktury Vat.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść Regulaminu, a także podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie Danych osobowych następuje poprzez usługę Konto lub poprzez podanie danych w Zamówieniu.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta, skutkuje złożeniem Sprzedawcy oferty (lub ofert) zawarcia Umowy Sprzedaży, dotyczącej Towaru objętego Zamówieniem. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oferty (lub ofert), poprzez wysłanie automatycznej wiadomości pt. „Nowe Zamówienie” na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 7. Po otrzymaniu oferty, o której mowa w ust. 6, Sprzedawca weryfikuje otrzymane Zamówienie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie zostało przekazane do realizacji”.
 8. Złożone Zamówienia widoczne są w zakładce „Zamówienia” dostępnej dla Klientów posiadających Konto.
 9. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu realizacji Zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu +48 89 506 55 50 lub drogą elektroniczną na adres [email protected]
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 2 dni roboczych. Oznacza to. że w tym terminie zamówiony Towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę.
 12. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Klient ma możliwość otrzymania wiadomości SMS z informacją o statusie Zamówienia.

§ 5 Cena i sposób zapłaty

 1. Ceny wskazane są bezpośrednio przy prezentowanych na stronie internetowej Towarach. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych (PLN/zł). Ceny nie są redukowane o podatek VAT przy zamówieniach zagranicznych.
 2. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia Zamówienia.
 3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego Towaru. Szczegółowe zasady ustalenia ostatecznego kosztu dostawy Towaru, do którego poniesienia obowiązany jest Klient określa § 6.
 4. Całkowita wartość Zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 3.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta zamiast paragonu dołączana jest Faktura VAT.
 7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru:
  1. za pośrednictwem platformy tPay (przelew online i karta płatnicza),
  2. za pośrednictwem serwisu PayPal,
  3. za pośrednictwem płatności mobilnej BLIK,
  4. gotówką przy odbiorze przesyłki (wysyłka „za pobraniem”),
  5. kartą podarunkową,
  6. korzystając z płatności odroczonych PayPo (3 dni robocze na opłacenie zamówienia).
 8. W przypadku wskazania adresu doręczenia Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty w sposób określony w ust. 7 pkt 7.1, 7.3 i 7.4.
 9. Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu przydzielonego przez Sprzedawcę, zgodnie z indywidualnymi parametrami Konta. Rabat przysługuje na wszystkie artykuły, za wyjątkiem artykułów oznaczonych informacją "Produkt wyłączony z rabatu". Rabaty i promocje nie łączą się.

§ 6 Dostawa

 1. Dostarczenie zamówionych Towarów następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem określonym w ust. 6. Towar dostarczany jest wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w odrębnych przepisach). Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.
 2. Klient ma możliwość wyboru podmiotu realizującego dostawę, o której mowa w ust. 1., spośród podmiotów wskazanych przez Sprzedawcę:
  1. Kurier DHL Parcel,
  2. Kurier UPS,
  3. Odbiór w sklepie - dostawa do sklepów partnerskich,
  4. InPost – dostawa poprzez system Paczkomatów.
 3. Zamówiony Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w Zamówieniu lub w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost – do wskazanego przez Klienta Paczkomatu, a w przypadku wyboru odbioru w sklepie - do wskazanego przez Klienta sklepu partnerskiego.
 4. Koszt dostawy zależny jest od podmiotu realizującego dostawę, sposobu płatności oraz wartości zamówienia, zgodnie z tabelą dostawy.
 5. Klient ma możliwość wskazania adresu dostawy także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następuje wyłącznie poprzez Kuriera. W przypadku wysyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy ponosi Klient bez względu na wartość zamówienia. Jednocześnie w przypadku wybrania adresu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient nie ma możliwości zapłaty za pobraniem.
 6. Koszt i przewidywalny czas dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzależniony jest od docelowego kraju dostawy, zgodnie z tabelą dostawy zagranicznej.
 7. Klienci spoza Unii Europejskiej, mogą zostać dodatkowo obciążeni cłem. Wszelkie informacje o opłatach celnych, jak również zasadach ich naliczania, można uzyskać w lokalnych urzędach celnych.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jednocześnie Sprzedający (niezależnie od uprawnienia ustawowego) umożliwia Klientom odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 30 dni (liczonym analogicznie jak w ustawie o prawach konsumenta).
 2. Szczegółowe informacje o zasadach odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu- „Pouczenie o odstąpieniu od umowy”.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 8 Reklamacje z tytułu wad Towaru (Rękojmia)

 1. Szopex-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie odpowiada jako Sprzedający wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Ogłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. W szczególności Klient może dokonać zgłoszenia osobiście w sklepie stacjonarnym należącym do Sprzedającego lub w drodze wysyłkowej na adres:
  SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k.
  Dział Reklamacji
  ul. Hozjusza 1r
  10-041 Olsztyn
 4. W celu zgłoszenia wady wskazane jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego żądania, wykazanie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Treść zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi wyłącznie przykład i pozostaje bez wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji.
 5. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może również skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego dostępnego w Sklepie Internetowym (zakładka Reklamacje).
 6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 9 Dane osobowe

 1. Usługodawca - Administrator danych, na podstawie RODO w związku z UŚUDE ma prawo przetwarzać Dane osobowe Klienta w celu korzystania z Usług (Konto, Zamówienie, Newsletter, Przeglądania treści, Koszyk, Chat), zgodnego z Regulaminem rozliczenia zamówionego Towaru (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zamówiony Towar, a także w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (szerzej opisanych w Polityce Prywatności).
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
 3. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia Klientów związane z przetwarzaniem ich Danych osobowych) - znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Usługodawca przetwarza dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Klienta w sklepie internetowym, adres IP, informacje o sposobie korzystania z Usług) na potrzeby dokonywania ulepszeń Sklepu, a także w celach statystycznych.
 5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych Klienta. Usługodawca wdrożył i stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług w ramach Sklepu. Usługodawca wdrożył środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środki uwierzytelniania, protokół https).
 6. Usługodawca chroni Dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ujawnienia Danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.
 7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niekiedy niezbędne w celu świadczenia Usług, na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR

 1. W wypadku sporu ze Sprzedającym, Konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą przez:
  1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,
  2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 3. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między Konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 5. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 6. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 11 Usługa Newsletter

 1. Usługodawca świadczy Usługę Newsletter (stanowiącą usługę świadczoną drogę elektroniczną) polegającą na wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz opcjonalnie także numer telefonu, informacji handlowych o: produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością Usługodawcy.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter niezbędne jest wykonanie następujących czynności przez Klienta:
  1. udostępnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu oraz zaznaczenie checkbox’a w celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
  2. potwierdzenie zapisu do Newslettera przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam zapis” znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na udostępniony adres e-mail.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona na żądanie Klienta. Korzystanie z Usługi Newsletter rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zapisu, o którym mowa w ust 2 pkt 2.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 5. Klient ma możliwość zapisu do Usługi Newsletter poprzez dedykowaną podstronę („Formularz Rejestracyjny Newsletter”) dostępną w ramach Sklepu oraz łącznie z zapisem do Konta Klienta lub łącznie z wypełnieniem Formularza Zamówień.
 6. Udostępnienie w Formularzu Rejestracyjnym Newslettera adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych Danych osobowych leży w sferze uznania Klienta. Dane te służą do dostosowania zawartości Newslettera do potrzeb Klienta (np. poprzez otrzymywanie informacji dotyczących promocji w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych najbliższej miasta wskazanego przez Klienta).
 7. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach formularza rejestracyjnego usług świadczonych drogą elektroniczną Konto Klienta lub Zamówienia, Klient będzie otrzymał (niezależnie od informacji wskazanych w ust. 6) także informacje handlowe (w tym dodatkowe rabaty i promocje) dostosowane do jego zainteresowań i preferencji (ale nie wpływające w sposób istotny na jego decyzje).
 8. Klient ma możliwość udostępnienia w celu realizacji Usługi Newsletter także numeru telefonu komórkowego. W takim przypadku Usługa Newsletter będzie świadczona w formie wiadomości e-mail i SMS.
 9. Klient może korzystać z Usług Newsletter w sposób anonimowy. Jednakże jest to możliwe wyłącznie w przypadku gdy podany adres e-mail nie pozwala na identyfikację Klienta i jednocześnie Usługodawca nie posiada innych Danych osobowych Klienta.
 10. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu Klient może skorzystać z linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach świadczonej usługi, wysłać wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres Usługodawcy wskazany w treści Regulaminu lub skorzystać z funkcjonalności Newsletter w ramach Konta Klienta. Z chwilą dokonania rezygnacji umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu.

§ 12 Zawarcie umowy sprzedaży w trybie aukcji

 1. Sklep udostępnia okresowo (poprzez dedykowaną podstronę www.licytacje.worldbox.pl) funkcjonalność Licytacje, stanowiącą część usługi Konto.
 2. W ramach Licytacji Sklep umożliwia zawarcie umów sprzedaży w drodze aukcji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. W celu wzięcia udziału w aukcji należy zalogować się na dedykowanej podstronie licytacje.worldbox.pl (podając login i hasło dla Konta).
 4. W aukcji może uczestniczyć wyłącznie Klient, który zalogował się do usługi Licytacje.
 5. Sklep każdorazowo zamieszcza w ogłoszeniu aukcji informacje o: okresie trwania aukcji, jej przedmiocie, cenie wywoławczej oraz pozostałych warunkach aukcji.
 6. Cena wywoławcza za dany Towar stanowi jednocześnie cenę minimalną. Postąpienie wynosi 1 zł lub wielokrotność tej kwoty.
 7. Złożenie oferty przez Klienta odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Licytuję” oraz wpisanie oferowanej kwoty.
 8. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą.
 9. Aukcja kończy się z upływem czasu, na jaki została ogłoszona. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Przybicie jest udzielane najwyższej ofercie złożonej w okresie trwania aukcji.
 10. Z chwilą udzielenia przybicia, Klient który złożył najwyższą ofertę otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z informacją o wygraniu aukcji wraz z linkiem zakupowym (w postaci adresu URL) umożliwiającym dokonanie transakcji oraz złożenie dodatkowego Zamówienia poprzez dodanie do koszyka innych towarów (na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie). Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży co do produktu objętego aukcją.
 11. Link zakupowy umożliwia dokonanie płatności za towar przez okres 48 godzin. Po upływie tego okresu Sklep wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do wykonania zawartej umowy sprzedaży z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sklep będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 12. W przypadku gdy Klient skorzysta z linku zakupowego, a nie dokona płatności w terminie wynikającym z wybranego sposobu zapłaty, Sklep wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do wykonania zawartej umowy sprzedaży z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sklep będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i zablokowania funkcjonalności Licytacje na koncie Klienta.

§ 13 Postanowienia Końcowe

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomości z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz doręczenie w przesyłce paragonu fiskalnego/faktury VAT.
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej https://worldbox.pl/ Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2019 r.
Olsztyn, dnia 24.09.2019 r.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy (ustawowym)

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy;
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach;
 4. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) wysłanego na adres:
SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie
Magazyn Zwrotów
ul. Hozjusza 1z
10-041 Olsztyn
e-mail: [email protected]

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres widniejący w dowodzie zakupu niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy (ustawowym)

Ja/My niniejszym (*) informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Nazwa/symbol:
 
Ilość:
 
Cena zakupu:
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
 
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
 
Adres konsumenta (-ów):
 
.......................................................................................................
Podpis konsumenta (ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
.................................
Data

(*) – niepotrzebne skreślić.

 

Dodano do ulubionych