Regulamin promocji „Panek 24H Delivery”


Regulamin promocji „Panek 24H Delivery”

Regulamin promocji „Panek 24H Delivery

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Panek 24H Delivery” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie (10-166) przy ul. Kotańskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357 („Organizator).
 3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym https://worldbox.pl („Sklep Internetowy”).
 4. Promocja obowiązuje od dnia 21.12.2020 r. do dnia 24.12.2020 r. do godz. 10:00 („Okres Promocji”).
 5. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. („Uczestnik”).

 

§ 2 Warunki skorzystania z Promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość darmowej, ekspresowej dostawy produktów zakupionych w Okresie Promocji w Sklepie Internetowym. Ekspresowa dostawa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza dostawę tego samego lub następnego dnia roboczego licząc od dnia opłacenia zamówienia. Koszt dostawy wynosi 0 PLN bez względu na wartość zamówienia.
 2. Promocja jest ograniczona terytorialnie i obejmuje wyłącznie obszar następujących miast:
 1. Warszawa (zakres dwóch pierwszych cyfr kodów pocztowych adresu dostawy od 00 do 04),
 2. Gdańsk, Gdynia, Sopot (zakres dwóch pierwszych cyfr kodów pocztowych adresu dostawy 80, 81),
 3. Poznań (zakres dwóch pierwszych cyfr kodów pocztowych adresu dostawy od 60 do 61),
 4. Wrocław (zakres dwóch pierwszych cyfr kodów pocztowych adresu dostawy od 50 do 54
 5. Łódź (zakres dwóch pierwszych cyfr kodów pocztowych adresu dostawy od 90 do 94),
 6. Kraków (zakres dwóch pierwszych cyfr kodów pocztowych adresu dostawy od 30 do 31).
 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie przez Uczestnika zamówienia produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego („Zamówienie"), z zachowaniem następujących zasad:
 1. Zamówienie zostanie złożone i opłacone w Okresie Promocji;
 2. Zamówienie będzie obejmować maksymalnie 3 produkty, które znajdują się na stanie sklepu stacjonarnego w wybranym mieście dostawy (dostępność produktu w danym sklepie stacjonarnym, w tym dostępność wybranego rozmiaru, można sprawdzić na karcie produktu za pomocą przycisku „Sprawdź dostępność w sklepach stacjonarnych”);
 3. wybranym adresem doręczenia Zamówienia będzie adres znajdujący się w obrębie kodów pocztowych dla miast biorących udział w Promocji (zgodnie z ust. 2 powyżej);
 4. Zamówienie zostanie opłacone za pomocą jednego z następujących sposobów płatności: BLIK, szybki przelew online, PayPal.
 1. Uczestnik jest uprawniony do wybrania preferowanego terminu doręczenia Zamówienia spośród wskazanych przez Organizatora w chwili składania Zamówienia.
 2. W przypadku braku doręczenia Zamówienia w preferowanym przez Uczestnika terminie, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ustalenia nowego terminu doręczenia Zamówienia (bez dodatkowych kosztów doręczenia).
 3. Usługa ekspresowej dostawy realizowana jest we współpracy z PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie  (https://panekcs.pl/). 

§ 3 Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji. Obowiązek informacyjny.

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem. Reklamacje można złożyć na adres e-mail: [email protected].
 2. Odpowiedź Organizatora na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi na reklamacje).
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w ust. 1), poprzez adres e-mail: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem: 89 506 55 50.
 5. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
 6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją tj. w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO.
 7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 9. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podane dane osobowe będą udostępniane dostawcom rozwiązań technicznych oraz IT, a także dostawcom usług pocztowych (w przypadku wybrania formy listownej odpowiedzi).  

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia Promocji, w wypadku braku logistycznych możliwości dokonania dostaw zgodnie z Regulaminem (przy czym Zamówienia złożone przed zakończeniem Promocji zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem).
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Regulamin Promocji jest dostępy na stronie internetowej https://worldbox.pl oraz w siedzibie Organizatora w Okresie Promocji oraz przez 14 dni od jej zakończenia.

 

Olsztyn, dnia 17.12.2020 r.